Tillsyn av avlopp inom Skintans område

Om du bor inom Skintans avrinningsområde och har enskilt avlopp kommer miljö- och hälsoskyddskontoret att genomföra tillsyn av ditt avlopp.

Skintans avrinningsområde är indelat i fyra delområden och miljö- och hälsoskyddskontoret  har nu haft informationsmöten för respektive område.

Se kartor över områdesindelning

Steninge- SkintabyPDF
Brännarp-HarplingePDF
Området nordPDFost om HaverdalPDF
Lynga-PlönningePDF

Enskilda avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning. Under 2015 görs tillsyn av enskilda avlopp inom Skintans avrinningsområde.

Avloppsvattnet från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet.

Tillstånd och anmälan för avlopp

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp för vattentoalett, måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret innan anläggningen byggs.

Mindre ändring av en befintlig anläggning måste anmälas innan ändringen genomförs.

Om du vill anlägga ett avlopp för bad-, disk- och tvättvatten måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret innan anläggningen byggs. Du måste också anmäla ändring av avloppsanläggning. Det kan till exempel vara om du bygger en gäststuga med dusch och toalett och vill koppla avloppsvattnet till en befintlig avloppsanläggning.

Om du bor inom detaljplanelagt område och tänker installera förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalet behöver du också göra en anmälan. 


Anlägga nytt avlopp

Innan du bestämmer vilken typ av avloppsanläggning du ska göra finns det några saker som man bör tänka på:

  • Ta reda på vilken typ av mark du har där du planerar att lägga ditt avlopp. Är det sand, lera eller moränmark? Finns det vattentäkter, sjöar eller vattendrag i närheten? Det finns avloppslösningar som passar vissa marktyper bättre än andra.
  • Kontakta också en avloppsentreprenör för att diskutera vilken avloppslösning som passar den plats där du bor. (länk till avloppsguiden)
  • Gräv en provgrop som är minst två meter djup. Gropen är till för att undersöka hur marken ser ut och var grundvattnet står.
  • Ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret. En miljö- och hälsoskyddsinspektör gör alltid ett platsbesök i samband med att tillstånd söks.
  • Skicka in din tillståndsansökan tillsammans med kartskiss över fastigheten med den planerade avloppsanläggningen inritad.
  • När du fått ditt tillstånd kan du börja arbetet med din nya anläggning.

Så här går det till att ansöka om ny avloppsanläggning

Olika reningsmetoder

Vilken teknik som fungerar bäst för dig finns att läsa i broschyren "Enskilt avlopp- vilken teknik passar dina förutsättningar?"PDF

Det finns idag en rad olika metoder att rena avloppsvatten. Vilka tekniker som kan uppfylla lagstiftningens krav, finns på avloppsguiden.selänk till annan webbplats. På webbplatsen finns även en lista på diplomerade entreprenörerlänk till annan webbplats som du kan ta hjälp av för att anlägga ditt avlopp.

ROT-avdrag

Det finns möjlighet att söka ROT-avdrag för förbättring av en avloppsanläggning. Läs mer på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Köpa hus med enskilt avlopp?

Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas. Fråga därför efter avloppstillståndet när du ska köpa hus med enskilt avlopp. Tillståndet ska alltid följa fastigheten. Mer läsning finns i foldern Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp .PDF

Avgift tas ut för handläggning

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift, enligt gällande taxa, för handläggning av ansökan om tillstånd och anmälan av enskilt avlopp.

Miljösanktionsavgift om man bygger utan tillstånd

Den som bygger avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta  tillståndsbeslut kan få betala miljösanktionsavgift på 5 000. Förutom miljösanktionsavgiften får man betala för handläggning av efteranmälan. Om
den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om förbud mot att använda den.

Hur ska avgiften betalas

Avgiften betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten. Även om beslutet om miljösanktionsavgift överklagas, ska avgiften betalas inom trettio dagar efter delgivning av beslutet (om det inte har angetts en längre tid i beslutet). Om miljödomstolen ändrar eller upphäver tillsynsmyndighetens beslut, betalas miljösanktionsavgiften tillbaka med ränta enligt 5 § räntelagen för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag den återbetalas.

Tillsyn av enskilda avlopp

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. För att kontrollera att avloppet uppfyller kraven gör miljö- och hälsoskyddskontoret tillsyn.

Tillsynen innebär att miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar hur avloppsanläggningen fungerar och om den uppfyller dagens reningskrav.

Målsättningen är att kommunens samtliga enskilda avloppsanläggningar ska leva upp till gällande krav enligt miljöbalken och även det nationella miljömålsarbetet som riksdagen har fattat beslut om.

Tillsyn inom Skintans avrinningsområde

Miljö- och hälsoskyddskontoret kommer under 2015 att genomföra tillsyn av enskilda avlopp som ligger inom ån Skintans avrinningsområde. I området ligger bland annat orterna Skintaby, Harplinge, Haverdal och Gullbrandstorp.

Skintan är i dag kraftigt påverkad av övergödning. Övergödning orsakas av näringsämnena kväve och fosfor, vilka bland annat finns i det avloppsvatten som vanliga hushåll släpper ut. Bristfälliga avloppsanläggningar släpper även ut bakterier, virus, läkemedelsrester och miljögifter i grundvattnet och vattendrag.

Avloppsanläggningar som har tillstånd från år 2000 eller senare och som har tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden omfattas inte av den här tillsynen.

Så här går tillsynen till

Du som fastighetsägare kommer att få ett brev när det är dags för din avloppsanläggning att genomgå tillsyn. Innan miljö- och hälsoskyddskontoret kommer till dig har du själv möjlighet att bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens checklista.PDF

Om du kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav har du ungefär fyra månader på dig att söka tillstånd för ett nytt avlopp. Därmed slipper du inspektionen och tillsynsavgiften.

Boka tid för inspektion

Om du är osäker på avloppets status, bokar du en tid för inspektion. Inspektören kommer då ut och gör en bedömning om anläggningen lever upp till kraven. Om avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening måste avloppet åtgärdas.

Tillsynsbesöket är förenat med en handläggningsavgift enligt kommunens taxa


Vilka avlopp omfattas av tillsyn?

  • Avlopp där tillståndet från miljö- och hälsoskyddsnämnden är 14 år eller äldre.
  • Fastigheter med avlopp där miljö- och hälsoskyddskontoret inte har några uppgifter om avloppets utformning och ålder.

Vad händer när avloppet inte uppfyller dagens krav på rening?

Om miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening enligt miljöbalken får du ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från den bristfälliga anläggningen. Beslutet innebär att du har 1,5 år på dig att åtgärda avloppet. Det innebär att du måste ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning.


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-10

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun