Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Försäkring vid olycksfall

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för barn, elever och ungdomar inom Halmstad kommuns verksamheter.

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar hela tiden, dygnet runt, inte bara inom verksamheten utan även på fritid och ferier.

Åtgärder vid skada

• Sök läkare eller tandläkare utan dröjsmål.
• Anmäl skadan till Länsförsäkringar på telefon 035-15 10 00.
• Behov av taxi till och från arbetsplats eller skola p g a olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresor beställs, ska Länsförsäkringar Halland kontaktas på telefon 035-15 10 00.

Försäkringen täcker:

Invaliditet till följd av olycksfallsskada
Med medicinsk invaliditet menas för framtiden bestående nedsättning av kroppsfunktion. Ersättning betalas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Med ekonomisk invaliditet förstås av olycksfallsskadan föranledd bestående nedsättning med minst hälften av den skadades arbetsförmåga.

Dödsfallsersättning

Dödsfallsersättning föreligger om olycksfallsskadan föranleder den försäkrades död inom 3 år från olyckstillfället. Även dödsfallsersättning, oavsett orsak ingår, för försäkrad som vid skadetillfället inte fyllt 25 år.

Läke- och tandskadekostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård och sjukhusvård samt för annan behandling och hjälpmedel som läkare föreskriver för skadans läkning.

Vid tandskada lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförts av tandläkare. Behandling och arvode skall på förhand ha godkänts av bolaget. För nödvändig akutbehandling ersätts dock kostnad även om bolagets godkännande inte hunnit inhämtas.

Tandskada på grund av tuggning eller bitning ingår inte.

Resekostnader

Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling. Högsta ersättning är den egenavgift som tillämpas i hemlandstinget. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna deltaga i skolarbetet om läkare föreskrivit detta.

Hjälpmedel

Ersättning lämnas för kostnader för vissa hjälpmedel och åtgärder som underlättar invaliditeten efter ett olycksfall och som inte ersätts från annat håll. Länsförsäkringar ska på förhand godkänna kostnaderna.

Kläder och glasögon

Om olycksfallsskada har krävt läkar- eller tandläkarbehandling, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga kläder, cykel- eller ridhjälm, glasögon, hörapparat och andra vid olycksfallet burna handikapphjälpmedel.

Skador i samband med idrottsutövning

Efter det att försäkrad fyllt 16 år gäller inte försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar vid och har direkt samband med deltagande i:
• boxning, brottning, judo, karate eller därmed jämförlig idottsutövning
• kapplöpning till häst
• drakflygning eller fallskärmshoppning
• särskild anordnad hastighetstävling med bobsleigh, rodel eller motordrivet fortskaffningsmedel

Skadeanmälan ska göras skriftligenPDF till:
Länsförsäkringar Halland
Strandgatan 10, Box 518, 301 80 Halmstad
Telefon: 035-15 10 00

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun