Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Läroplan Lgr11


Med utgångspunkt i skollagen har läroplanen för grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan skrivits om så att varje skolform har fått en egen läroplan. Alla skolor, både kommunala, fristående och statliga skolor ska följa läroplanen för den skolform det gäller.
Genom att läsa läroplanen får du veta vilken värdegrund skolan vilar på och vilket uppdrag och vilka mål skolan har. Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen.

Läroplanens första del behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Här slås det fast att verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och att alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö.

I läroplanens andra del finns övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Här anges de  normer, värden och kunskaper som alla elever bör ha utvecklat efter avslutad skolgång. Dessa mål ska undervisningen i alla skolans ämnen bidra till att utveckla. Läroplanens två första delar gäller också med något mindre undantag för verksamheten i förskoleklass och på fritidshem. I den tredje delen finns kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen.

Kursplaner, kunskapskrav och betyg


Kursplanen i varje ämne beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper ditt barn ska ges möjlighet att utveckla. Kursplanen anger också ett centralt innehåll. Det är det obligatoriska innehåll som undervisningen i ämnet ska behandla, men det finns också möjlighet för den enskilda skolan att lägga till ytterligare innehåll.

Kunskapskraven i ämnet kompletterar kursplanen och används för att bedöma ditt barns kunskapsutveckling. De beskriver vad eleverna ska kunna vid vissa givna tillfällen och hur detta tar sig uttryck.

I grundskolan finns kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorienterande ämnen och natur- orienterande ämnen.

I årskurs sex finns kunskapskrav för alla ämnen utom moderna språk och i årskurs nio finns kunskapskrav för samtliga ämnen.

I årskurs tre används kunskapskraven för att bedöma om ditt barn har godtagbara kunskaper. I årskurs sex (från läsåret 2012/13) och årskurs nio används kunskapskraven för att bedöma vilket betygssteg ditt barns kunnande i ämnet motsvarar.

Kunskapskraven är konstruerade utifrån en ny betygsskala och finns preciserade i årskurs sex och nio för betygsstegen E, C och A. Med godtagbara kunskaper menas en lägsta godtagbar nivå av kunnande, vilket även motsvarar betyget E

Betyg från årskurs sex


Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen i årskurs sex ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs sex. Från och med årskurs sju görs bedömningen i relation till kunskapskraven i årskurs nio.

                                   (ur Skolan är till för ditt barn, Skolverket, 2012)

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun