Tylösand- Frösakull- Sandhamn

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Tylösand, Frösakull och Sandhamn antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2009. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsrätten för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten meddelade dom i ärendet 2009-12-16, enligt vilken länsrätten inte upphäver kommunfullmäktiges beslut. Länsrättens dom överklagades till kammarrätten, vilka meddelade 2010-03-15 att kammarrätten inte meddelar prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Till följd härav har kommunfullmäktiges beslut att anta fördjupad översiktsplan för Tylösand, Frösakull och Sandhamn vunnit laga kraft 2009-12-16.

Planens syfte är att diskutera bevarandefrågor och utvecklingsmöjligheter för området samt att redovisa den mark- och vattenanvändning som ska ligga till grund för efterkommande
planering och ställningstaganden.

Samråd kring planförslaget genomfördes under sommaren 2007. Planförslaget har därefter reviderats och kompletterats utifrån synpunkter inkomna under samrådet.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Tylösand, Frösakull och Sandhamn har sedan varit utställt under tiden 16 juni – 1 september 2008. Under utställningstiden har allmänhet och remissinstanser kunnat lämna synpunkter på förslaget. Sammanlagt har cirka 50 yttranden inkommit och ett antal namnunderskrifter. Dessa yttranden har sammanställts i ett utlåtande där även kommentarer ges till hur kommunen ställer sig till inkomna synpunkter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2011-03-04

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Martina Pihl Fritsi
Planarkitekt
035-13 87 96

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun