Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny tomt för handel och kontor i Fyllinge

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2012 och vann laga kraft den 28 december 2012.

Programsamråd Plansamråd Planutställning Antagande Laga kraft De olika stegen i detaljplansprocessen

Planförslaget


I Fyllinge möjliggörs en tomt för handel med livsmedel på mark belägen såväl nära befintliga bostäder som lättåtkomlig för förbipasserande pendlare. Tomten ska också vara väl förankrad i stadens trafiknät för såväl kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik för att uppmuntra till alternativa transportmedel.

Större delen av planområdet kommer att upptas av parkering till verksamheten och det blir därför viktigt hur denna yta gestaltas, för att inte utgöra ett förfulande inslag i de boendes närmiljö. För ökad miljöhänsyn och av respekt för närheten till Fylleån ska dagvatten infiltreras inom fastigheten.

Planprocesssen
Granskningsförslaget har varit tillgängligt 25 juni - 31 augusti för att ge möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget.  Dessa synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 19 december 2011 - 27 januari 2012. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samråds-
redogörelse. Föreslagen miljögård har - i jämförelse med samrådshandlingen - fått en ny placering i den planerade tomtens sydvästra hörn, för att minska eventuella störningar för närboende.