Detaljplaner

Detaljplaner

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, industri, kontor eller något annat. Men också hur gator ska anläggas, vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten osv. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Inskränkningar på grund av personuppgiftslagen

På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan dokument med personuppgifter inte läggas ut på internet. Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar de inkomna synpunkterna finns därför inte på hemsidan. De är endast tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret i Rådhuset.

Aktuella planer

  • planer som vi arbetar med just nu och är föremål för antingen programsamråd, samråd eller utställning/granskning
  • övriga planer som har varit på programsamråd, samråd eller utställning/granskning och nu ligger för fortsatt beredning
  • antagna detaljplaner (beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige)
  • överklagade detaljplaner
  • detaljplaner som avbrutits eller att antagandebeslutet har upphävts

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-20

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen

kommunstyrelsen@halmstad.se
035-13 70 00
Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun