Sotare på skorsten

Sotning och brandskyddskontroll

Du har det primära ansvaret för ditt eget brandskydd. Eftersom den näst vanligaste brandorsaken i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar, är sotning en viktig del i det förebyggande arbetet. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 har kommunen ansvar för att rengöring (sotning) sker av fastställda sotningsobjekt, samt att brandskyddskontroller sker i brandförebyggande syfte. Rengöringen och brandskyddskontrollen ska göras regelbundet, med de tidsintervaller som har fastställts av kommunen för rengöringen och Statens Räddningsverk för brandskyddskontrollen.

Nya föreskrifter om brandskyddskontroll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har beslutat om nya föreskrifter (MSBFS 2014:6) om sotning och brandskyddskontroll och dessa träder i kraft 2015-01-01. I de nya reglerna, som ska ersätta de nu gällande föreskrifterna SRVFS 2005:9, har i huvudsak fristerna för brandskyddskontrollens intervall ändrats till tre respektive sex år (tidigare 2, 4 och 8 år). Dessutom har förtydliganden gjorts vad gäller när första kontroll efter nyinstallation eller väsentlig ändring av en anläggning ska göras, samt hur användningssättet av en lokaleldstad styr vilken frist som ska tillämpas. Mer information om föreskriften MSBFS 2014:6länk till annan webbplats

Övergångsbestämmelser

För att underlätta övergången från de gamla till de nya fristerna har övergångsbestämmelser införts. Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna. Kontrollfrister som är sex år enligt ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna. Mer information om övergångsbestämmelser MSBFS 2014:6länk till annan webbplats

Nya rengöringsfrister

Räddningsnämnden i Halmstad har beslutat om nya frister för rengöring (sotning). Fristerna följer MSB:s allmänna råd om rengöring. Mer information om Halmstad kommun sotningsfrister.PDF

I Halmstads kommun är det Halmstad sotningsväsendelänk till annan webbplats, dotterbolag till Varberg sotningsdistrikt, som på uppdrag av Räddningsnämnden sköter rengöring/sotning och brandskyddskontroll av aktuella objekt. Ägaren av en anläggning ska anmäla förändringar som kan leda till ändring av sotnings- eller kontrollfristerna till sotningsväsendet. En sådan förändring kan t ex vara byte av bränsleslag.

Taxor för sotningPDF och brandskyddskontrollPDF beslutas av Halmstads kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-23

Dela med andra

Kontakt
Räddningstjänsten
Förebyggande avd.
Gert Heinsvig
Chef förebyggande avd.
035-16 00 00
Kristinehedsvägen 2

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun